Uni-lights skandinaviska distributör ökar sin produktportfölj.

augusti 28, 2018 Av av Björn Naumburg

Uni-lights skandinaviska distributör Uni-light Ledlampor i Sverige AB har under det senaste året arbetat med att utveckla samarbeten kring produkter och marknader utanför Uni-lights produktområden och nischmarknader. Arbetet har resulterat i att företaget slutit avtal med tillverkare inom två nya produktområden-Gatubelysning och Växthusbelysning. Uni-light har sedan länge bedömt gatubelysningsmarknaden som mycket konkurrensutsatt och hittills avstått från att utveckla produkter för denna sektor liksom från växthusmarknaden där utvecklingskostnaderna bedömts som för höga.
Vad avser växthusbelysning och i synnerhet inom Cannabisodling har distributionsföretaget nu produkter med smarta reglersystem i form av appar färdiga att kommersialiseras. Huvudägaren av distributören har värdefulla relationer med ett flertal kunder i och utanför Europa och hoppas få till stånd leveranser under det kommande verksamhetsåret. Uni-light har enats med distributören om att inleda ett samarbete där också Uni-light kan marknadsföra produkterna internationellt av den distributionskrets som Uni-light redan har och avser utöka. Produkterna kommer att tas upp på Uni-lights produktlista.